Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai Trả lời cho: VF8 – Chia sẻ kinh nghiệm khi Pin bị chai

  • Nguyễn Công Định Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    31/01/2024 lúc 10:47

    cái tiêu hao em cũng dò ra được rồi và nguyên tắc sạc thì sạc đủ ở trạm sạc sẽ đỡ bị hao phí và hao pin nhất. Bác chủ tus đi ác quá…..